Η Happyland discount card ένα σύγχρονο σύστημα προβολής επιχειρήσεων με 3 επίπεδα .

   Πρώτο ένα site που λειτουργεί ως Mall , δηλαδή κάθε επιχείρηση έχει τον δικό της απεριόριστο χώρο να προβληθεί με φώτο, βίντεο ,κείμενα ,slideshow , διευθύνσεις τηλέφωνα google map , σύνδεση με facebook , website , linkedIn , e- mail , και κάθε άλλο που μπορεί να δώσει απαραίτητες πληροφορίες στον επισκέπτη . Δείτε  εδώ  >>.

  Δεύτερο μια εκπτωτική κάρτα που κάθε επιχείρηση τοποθετεί μια έκπτωση ή προσφορά που μπορεί να προσελκήσει κάποιον επισκέπτη . Δείτε εδώ >>

   Τρίτο ένα φυλλάδιο που διανέμεται κατά 10.000 τεμάχια κάθε μήνα με σκοπό την γνωριμία με τους επισκέπτες και κατοίκους της Κύπρου. Δείτε εδώ >>

   Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού :

Θεοδόσης 96767685 

Πέτρος  99422527

 

The Happyland discount card is a modern business display system with 3 levels.

   First a site that works as a Mall, that is, each business has its own unlimited space to be viewed with photos, videos, texts, slideshow, addresses google  maps, facebook, website, linken, e-mail, and any other to provide the necessary information to the visitor. See  here >>.

  Second a discount card that each business places a discount or offer that can attract a visitor. See here  >>

   Third, a brochure distributed by 10,000 flyers  each month to meet the visitors and residents of Cyprus. See here  >>

   For more information and appointments:

Theodosis 96767685

Petros 99422527

Дисконтная карта Happyland - это современная система отображения бизнеса с 3 уровнями.

   Сначала сайт, который работает как Молл, т. Е. Каждый бизнес имеет свое неограниченное пространство для просмотра с фотографиями, видео, текстами, слайд-шоу, адресами  google maps, facebook, веб-сайта, ссылки, электронной почты и любых других для предоставления необходимой информации посетителю. См.  Здесь >>.

  Во-вторых, дисконтная карта, в которой каждый бизнес размещает скидку или предложение, которое может привлечь посетителя. См. Здесь >>

   В-третьих, брошюра распределяется по 10 000 пунктов каждый месяц, чтобы встретиться с посетителей и жителей Кипра. См . Здесь  >>

   Для получения дополнительной информации и встреч:

 

 

Teodosis 96767685

Petros 99422527