ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ .

          H Happyland Discount Card είναι ένας ευέλικτος σύγχρονος μηχανισμός ανάπτυξης και προώθησης επιχειρήσεων , με έδρα την Κύπρο. Αιχμή του δόρατος η εκπτωτική του κάρτα που αποτελεί το κλειδί για να τεθεί σε λειτουργία το site μας που αποτελεί το κυρίως εργαλείο αφού κάτοχοι και συνεργάτες κινούνται μέσα σε αυτό είναι η μοναδική πηγή πληροφόρησης και επικοινωνίας. Υπάρχει ειδικός σχεδιασμός για την διάθεσή της στους επισκέπτες της Κύπρου .

            Μέσα στο site υπάρχουν τουλάχιστον 3 σημεία προβολής των επιχειρήσεων.Το news , 3 εκπτωτικές επιλογές (μπορεί μια επιχείρηση να χρησιμοποιήσει και τις 3), το Events και η σελίδα της επιχείρηση.

              Κάθε επιχείρηση έχει την δική της σελίδα που περιλαμβάνει Google map , κείμενα , video , φωτογραφίες και link προς κάθε προηγούμενη ή μελλοντική προωθητική ενέργεια έχει γίνει , Facebook, instagram, twitter , linkedln , web site e-mail και κάθε άλλο που θεωρείτε πως αξίζει να δουν οι υποψήφιοι πελάτες Διαθέτουμε απεριόριστο χώρο για την προβολή σας .

             H Happyland Discount Card συνεργάζεται στενά με τον  ΦΙΛΟΞΕΝΟ . Όλες οι αναρτήσεις και προβολές, προβάλλονται κι εκεί.  

             Η σελίδα σας και η εκπτωτική σας πολιτική είναι δυναμική , δηλαδή δημιουργείτε και αλλάζει με την προτροπή σας .

             Η Happyland συνεργάζεται στενά με τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν για την δημιουργία και εκτέλεση εκδηλώσεων που της ζητούνται .

             Βοηθάμε τις επιχειρήσεις μας να αποκτήσουν το καταλληλότερο προσωπικό .           

             Κάθε επιχείρηση που συμμετέχει παίρνει δωρεάν 10 εκπτωτικές κάρτες και τις υπόλοιπες με discount 50 %. 

             Όλα τα παραπάνω με τιμή γνωριμίας 200 ευρώ ετησίως για όσες επιχειρήσεις ενταχθούν στο πρόγραμμα τον μήνα Φεβρουάριο .

                                      Σας περιμενουμε στην παρέα μας 

                                  Η πράξη ωφελεί , η αναβολή κοστίζει ....

               www.happylanddiscountcard.com

     Happyland Discount Card is a flexible, modern business development and promotion mechanism based in Cyprus. The spear tip is the discount card that is the key to launching our site, which is the main tool since the owners and partners are moving into it, is the only source of information and communication. There is a special design for the visitors to Cyprus.

 

            Inside the site there are at least 3 business promotion points. The news, 3 discount options (a company can use all three), Events and its company page.

 

             Each business has its own page that includes Google map, text, video, photos and link to any previous or future promotional action made, Facebook, instagram, twitter, linkedln, web site email and anything else you think worthwhile view prospective customers We have unlimited space for viewing.
 Happyland Discount Card works closely with FILOXENOS . All posts and views are also shown there.
Your page and your discount policy is dynamic, that is, you create and change at your instigation.

 

             Happyland works closely with participating companies to create and run events that are requested.

 

             We help our businesses get the most suitable staff.

 

             Each participating company gets 10 discount cards and the rest with a 50% discount.

 

             All the above with an acquaintance of 200 euros annually for those companies that join the program in February.

 

                                      We are waiting for you in our company

 

                                  The act benefits, the postponement costs ....

Дисконтная карта Happyland - это гибкий, современный механизм развития бизнеса и продвижения, основанный на Кипре. Кончик копья - это дисконтная карта, которая является ключом к запуску нашего сайта, который является основным инструментом, так как владельцы и партнеры переходят на него, является единственным источником информации и общения. Для посетителей на Кипре есть особый дизайн.

 

            На сайте есть не менее 3 пунктов продвижения бизнеса. Новости, 3 варианта скидки (компания может использовать все 3), События и страницу своей компании.

 

              У каждого бизнеса есть своя страница, которая включает в себя карту Google, текст, видео, фотографии и ссылку на любые предыдущие или будущие рекламные акции, Facebook, instagram, twitter, linkedln, электронную почту веб-сайта и все остальное, что вы считаете целесообразным просмотр потенциальных клиентов У нас есть неограниченное пространство для просмотра.

           H Happyland Дисконтная карта работает в тесном контакте с гостеприимством. Все сообщения и мнение, и отображаются там.

 

             Ваша страница и ваша дисконтная политика является динамической, то есть создать и изменить подсказку.

 

             Happyland работает в тесном сотрудничестве с предприятиями, участвующими в создании и осуществлении мероприятий запрошенных.

 

             Мы помогаем нашим предприятиям, чтобы получить наиболее подходящий персонал.

 

             Каждая компания участвует получает 10 бесплатных дисконтных карт и другой со скидкой 50%.

 

             Все с начальной ценой EUR 200 в год для тех компаний, включенных в плане февраля.

 

                                      Мы ждем в нашей компании

 

                                  Сделка приносит пользу, откладывая затраты ....

 

               www.happylanddiscountcard.com