HAPPYLAND DISCOUNT CARD

CYPRUS              SUPPORTED BY    Pancyprian Federation of Leisure Centers

HAPPYLAND DISCOUNT CARD

CYPRUS              SUPPORTED BY    Pancyprian Federation of Leisure Centers

HAPPY SYSTEMS

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

PROMOTING  BUSINESS SYSTEM

СОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕС-СИСТЕМЕ

Πρόσφατες αλλά κυρίως σημαντικές αλλαγές έχουν γίνει στον τρόπο που επιχειρούμε και ζούμε .

Αυτές δεν θα είναι ούτε σύντομες ούτε περαστικές . Δημιουργούν με την σειρά τους νέες αλλαγές στις συνήθειες , στην ψυχαγωγία , το εμπόριο , την εκπαίδευση , την εργασία και πάρα πολλούς άλλους τομείς.

Είναι επίσης σίγουρο πως κάθε νέα προσπάθεια να προβάλετε τις δυνατότητες της επιχείρησής σας περνά μέσα από το διαδίκτυο με διάφορες μορφές , (Facebook, Instagram, twitter , web sites , applications )

Τέλος είναι σίγουρο πως η αποδοτικότητα της προβολής αυξάνεται γεωμετρικά εάν αυτή γίνεται με περισσότερους του ενός τρόπους .

Έτσι λοιπόν σας προτείνουμε να εμπιστευτείτε και σε εμάς ένα κομμάτι της προβολής της επιχείρησής σας . Διαθέτουμε για εσάς ένα σύστημα προβολής που περιλαμβάνει :

1) Διαφημιστική προβολή ( φωτογράφιση , video clip ) με επαγγελματίες μοντέλα 

2) Συμμετοχή με banner στο Paphos Guide >>

3) Δύο ψηφιακές πλατφόρμες

4) Μια ειδησεογραφική ιστοσελίδα

5) Επτά σελίδες στο Facebook

6) Εικοσιπέντε συνεργαζόμενες σελίδες και ομάδες στο Facebook

Έτσι πετυχαίνουμε για εσάς πολύπλευρη , μόνιμη και συνεχή προβολή με χαμηλό κόστος . Ο τρόπος που λειτουργούμε είναι απλός και αποτελεσματικός .

1) Στην ψηφιακή πλατφόρμα happyland >> δημιουργούμε την πλήρη προβολή της επιχείρησής σας . Κείμενα φωτογραφίες , βίντεο slideshow link επικοινωνίας και προβολής σε κάθε άλλο μέσο παρουσίασης που έχετε δημιουργήσει ή συμμετέχετε . Αυτή την βάση μετά την προωθούμε σε πολλαπλά σημεία και με όλα τα μέσα που διαθέτουμε .

2) Στην ψηφιακή πλατφόρμα happysytems   ( πρόσφατη ) δημιουργούμε μια επιλεκτική προβολή των προϊόντων που διακινείτε μέσω delivery , take away και παροχής υπηρεσιών με link στα στοιχεία επικοινωνίας ,της εφαρμογές που ήδη χρησιμοποιείτε και την σελίδα σας στην happyland .

3) Μόνιμο banner στην ειδησεογραφική σελίδα Φιλόξενος >> , που επίσης χρησιμοποιείτε και για την προβολή της επιχείρησής σας στις ψηφιακές πλατφόρμες μας .

4) Τέλος όλες οι υπόλοιπες σελίδες και ομάδες μας καθώς και οι συνεργαζόμενες αναδημοσιεύουν σε τακτά διαστήματα τις προβολές της επιχείρησής σας , πετυχαίνοντας έτσι συνεχή και σε μεγάλο αριθμό προβολή .

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

FOR YOUR PARTICIPATION AND ADDITIONAL INFORMATION

ДЛЯ ВАШЕГО УЧАСТИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

TEL - VIBER Theodosis +357 96767685

Petros +357 99422527

E-mail happysystems@protonmail.com 

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 

PRIVILEGED PRICES FOR 2021 

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ ЦЕНЫ НА 2021 ГОД 

Recent but mostly significant changes have been made in the way we try and live.

These will be neither short nor transient. In turn, they create new changes in habits, entertainment, trade, education, work and many other areas.

It is also certain that every new attempt to showcase the capabilities of your business goes through the internet in various forms (Facebook, Instagram, twitter, web sites, applications)

Finally, it is certain that the efficiency of the projection increases geometrically if it is done in more than one way.

So we suggest you trust us with a part of your business promotion. We have a viewing system for you that includes :

1) Advertising (photography, video clip) with professional models

2) Participation with a banner in Paphos Guide >>

3) Two digital platforms

4) A news website

5) Seven pages on Facebook

6) Twenty-five collaborating pages and groups on Facebook

This is how we achieve for you a multifaceted, permanent and continuous display at a low cost. The way we work is simple and effective.

1) On the digital platform happyland >> we create the full promotion of your business. Text photos, video slideshow link communication and promotion in any other presentation medium you have created or participated in. We then promote this base in multiple places and with all the means at our disposal.

2) In the digital platform happysystems >> (recent) we create a selective view of the products you distribute through delivery, take away and service delivery with a link to the contact details, the applications you are already using and your page on happyland.

3) Permanent banner on the news site Filoxenos >>, which you also use to promote your business on our digital platforms.

4) Finally, all the other pages and our groups as well as the collaborating ones republish the projections of your business at regular intervals, thus achieving continuous and in a large number of projections.

 

Недавние, но наиболее важные изменения были сделаны в том, как мы пытаемся жить.

Они не будут ни короткими, ни переходными. В свою очередь, они создают новые изменения в привычках, развлечениях, торговле, образовании, работе и многих других сферах.

Также очевидно, что каждая новая попытка продвигать возможности вашего бизнеса проходит через Интернет в различных формах (Facebook, Instagram, Twitter, веб-сайты, приложения)

Наконец, несомненно, что эффективность проекции возрастает геометрически, если это делается более чем одним способом.

Поэтому мы предлагаем вам доверить нам участие в продвижении вашего бизнеса. У нас есть система просмотра для вас, которая включает в себя :

1) Реклама (фотосъемка, видеоклип) с профессиональными моделями

2) Участие с баннером в Paphos Guide >>

3) Две цифровые платформы

4) новостной сайт

5) Семь страниц в Фейсбуке

6) Двадцать пять сотрудничающих страниц и групп в Facebook

Таким образом, мы добиваемся для вас многогранного, постоянного и непрерывного отображения при низких затратах. То, как мы работаем, просто и эффективно.

1) На цифровой платформе happyland >> мы создаем полноценное продвижение вашего бизнеса. Текстовые фотографии, видео слайд-шоу, связь, реклама и продвижение в любой другой среде презентации, которую вы создали или в которой участвовали. Затем мы продвигаем эту базу во многих местах и ​​всеми доступными нам средствами.

2) В платформе цифровой системы счастья >> (недавно) мы создаем выборочный просмотр продуктов, которые вы распространяете посредством доставки, вывоза и доставки услуг, со ссылкой на контактную информацию, приложениями, которые вы уже используете, и вашей страницей на happyland.

3) Постоянный баннер на новостном сайте Filoxenos >>, который вы также используете для продвижения своего бизнеса на наших цифровых платформах.

4) Наконец, все другие страницы и наши группы, а также сотрудничающие группы регулярно публикуют прогнозы вашего бизнеса, таким образом, получая непрерывные и в большом количестве прогнозы.

Μπορούμε να δυναμώσουμε την επιχείρησή σας .

We can strengthen your business.

Мы можем укрепить ваш бизнес.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

FOR YOUR PARTICIPATION AND ADDITIONAL INFORMATION

ДЛЯ ВАШЕГО УЧАСТИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

TEL - VIBER 

Theodosis +357 96767685

Petros +357 99422527

E-mail   happysystems@protonmail.com