HAPPYLAND DISCOUNT CARD

CYPRUS              SUPPORTED BY    Pancyprian Federation of Leisure Centers

HAPPYLAND DISCOUNT CARD

CYPRUS              SUPPORTED BY    Pancyprian Federation of Leisure Centers

Σ.Ι.Κ.Α.Π

Σύνδεσμος Ιδιόκτητων Κέντρων Αναψυχής Πάφου -                                           ΣΙΚΑΠ

Έτος Ιδρύσεως 1991.

Ο ΣΙΚΑΠ προστατεύει τα συμφέροντα των μελών του και να επιλύει τα προβλήματα τους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  :

Νεόφυτος Θρασυβούλου  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Επικοινωνία με τον διευθυντή Πέτρο Κεχριώτης

στο τηλ 99422527

 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΔΝΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - SUPPORT FROM THE PANCYPRIAN FEDERATION OF RECREATIONAL CENTERS - ПОДДЕРЖКА ПАНСИПСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ .

 

Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Κέντρων Αναψυχής – ΟΣΙΚΑ- στηρίζει την πρωτοβουλία της HAPPYLAND DISCOUNΤ CARD Θα ήθελα να συγχαρώ την πρωτοβουλία προώθησης και προβολής των επιχειρήσεων της Κύπρου μέσω της HAPPYLAND DISCOUNΤ CARD.

 

        Με τον τρόπο αυτό τουρίστες, επισκέπτες αλλά και ντόπιοι μπορούν να ενημερώνονται για εκπτώσεις και προσφορές των διαφόρων κέντρων αναψυχής και γενικά των επιχειρήσεων. Οι επιχειρηματίες των κέντρων αναψυχής σε τακτά χρονικά διαστήματα κάνουν εκπτώσεις αλλά και προσφορές. Ήρθε η HAPPYLAND DISCOUNΤ CARD, που στηρίζει με τη σειρά της την Ομοσπονδία μας – ΟΣΙΚΑ - μέσω διαδικτύου αλλά και φυλλαδίων όπως και της εκπτωτικής κάρτας, να το κάνει γνωστό στην Κύπρο και όχι μόνο.

         Συγχαρητήρια και πάλι στην HAPPYLAND DISCOUNΤ CARD για την πολύ καλή δουλειά που κάνει στον τομέα της προώθησης και προβολής επιχειρήσεων ανά το Παγκύπριο.

       Για να δείτε αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι την εξαιρετική δουλειά της HAPPYLAND DISCOUNΤ CARD μπείτε στην ιστοσελίδα της http://www.happylanddiscountcard.com/ αλλά και στον ΦΙΛΟΞΕΝΟ https://filoksenos.blogspot.com/ με τον οποίο υπάρχει στενή συνεργασία. Συγχαρητήρια και πάλι!!!

 

Νεόφυτος Θρασυβούλου Πρόεδρος της Παγκύπριας ομοσπονδίας ιδιοκτητών κέντρων αναψυχής - ΟΣΙΚΑ -

 

 

The Pancyprian Federation of Recreation Centers - OSIKA - supports the initiative of HAPPYLAND DISCOUNT CARD I would like to congratulate the promotion and promotion of Cyprus businesses through the HAPPYLAND DISCOUNT CARD.

 

     In this way, tourists, visitors and locals can be informed about discounts and offers from various leisure centers and business in general. Businessmen at leisure centers regularly offer discounts and offers. The HAPPYLAND DISCOUNT CARD, which in turn supports our Federation - OSIKA - through the internet and brochures as well as the discount card, has come to make it known in Cyprus and beyond.

   Congratulations again to HAPPYLAND DISCOUNT CARD for the very good work it does in promoting and promoting business throughout Cyprus. To see dear colleagues and friends the excellent work of HAPPYLAND DISCOUNT CARD, go to http://www.happylanddiscountcard.com/ but also to HOSPITAL https://filoksenos.blogspot.com/ with which there is close cooperation. Congratulations again !!!

 

   Neophytos Thrasyvoulos President of the Pancyprian Federation owners of leisure centers - OSIKA -

 

 

Федерация детских парков Pancyprian - OSIKA - поддерживает инициативу HAPPYLAND DISCOUNT CARD Я хотел бы поздравить с продвижением и продвижением кипрских компаний через КАРТОЧКУ СКИДКИ HAPPYLAND.

    Таким образом, туристы, посетители и местные жители могут быть проинформированы о скидках и предложениях от различных центров досуга и бизнеса в целом. Предприниматели в центрах отдыха регулярно предлагают скидки и предложения. КАРТА HAPPYLAND DISCOUNT CARD, которая, в свою очередь, поддерживает нашу Федерацию - OSIKA - через Интернет и брошюры, а также дисконтную карту, стала известна на Кипре и за ее пределами. Поздравляем с HAPPYLAND DISCOUNT CARD за очень хорошую работу, которую он проводит в продвижении и продвижении бизнеса на Кипре.

     Чтобы увидеть уважаемых коллег и друзей отличную работу СКИДКИ HAPPYLAND, перейдите по адресу http://www.happylanddiscountcard.com/, а также к HOSPITAL https://filoksenos.blogspot.com/, с которым существует тесное сотрудничество.

 

Поздравляем!

 

Неофитос Трасивулос Президент Федерации Пансиппи владельцы досуговых центров - OSIKA -

 

 

OSIKA

ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

Ευχαριστούμε πολύ , για την αναγνώριση και την στήριξή των προσπαθειών μας , τον πρόεδρο Νεόφυτο Θρασυβούλου και τα μέλη  της Πανκύπριας ομοσπονδίας ιδιοκτητών κέντρων αναψυχής Ο.Σ.Ι.Κ.Α . Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουν την προσπάθεια μας Οργανισμοί οπως ο δικός σας που καθημερινά αγωνίζονται για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το κοινό . Και εμείς από την πλευρά μας δηλώνουμε πως είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια των ανθρώπων της Ο.Σ.Ι.Κ.Α .

Με τιμή η ομάδα των happyland discount card και Φιλόξενος .

 

Thank you very much for the recognition and support of our efforts, President Neofytos Thrasyvoulos and the members of the Pancyprian Federation of Owners of Recreation Centers O.S.I.K.A. It is important to recognize our efforts Organizations like yours who are daily struggling to upgrade the quality of service to the public. And we, for our part, declare that we are ready to help and support this effort of the people of O.S.I.K.A.

 

With honor the team of Happyland discount card and Filoxenos .

 

Большое спасибо за признание и поддержку наших усилий, президента Неофитоса Трасивулоса и членов Пансипской федерации владельцев центров отдыха O.S.I.K.A. Важно признать наши усилия Организации, подобные вашим, которые ежедневно борются за повышение качества обслуживания для общественности. И мы, со своей стороны, заявляем, что готовы помочь и поддержать эти усилия людей O.S.I.K.A.

 

С честью команда дисконтной карты Happyland и Filoxenos.