HAPPYLAND DISCOUNT CARD

CYPRUS              SUPPORTED BY    Pancyprian Federation of Leisure Centers

HAPPYLAND DISCOUNT CARD

CYPRUS              SUPPORTED BY    Pancyprian Federation of Leisure Centers

                                GUIDES

H Happysystems μετά από τα 4 χρόνια επιτυχημένης έκδοσης του Paphos Guide προχωρά στην προετοιμασία έκδοσης τεσσάρων ακόμη οδηγών για κάθε Επαρχία της Κύπρου. 

Έτσι δημιουργούνται οι ( LIMASSOL , NICOSIA , FAMAGUSTA  ,  LARNAKA )   GUIDE

                                   

 

Happysystems, after 4 years of successful publication of Paphos Guide, is preparing the publication of four more guides for each Province of Cyprus.

We are create also ( LIMASSOL , NICOSIA , FAMAGUSTA , LARNAKA ) GUIDE

Happysystems, после 4 лет успешной публикации Путеводителя по Пафосу, готовит к публикации еще четыре путеводителя для каждой провинции Кипра.

Мы также создаем (ЛИМАССОЛ, НИКОСИЯ, ФАМАГУСТА, ЛАРНАКА) РУКОВОДСТВО

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ADVANTAGES - ПРЕИМУЩЕСТВА

Με την συμμετοχή σας στον οδηγό της Επαρχίας σας αυτόματα κερδίζετε :

1) Δωρεάν την δημιουργία της ατομική σας σελίδας στο Portal μας 

2) Την δημιουργία του QR  ( γρήγορη μετάβαση με το κινητό στην σελίδα σας )

3) Την δημιουργία του Banner που θα χρησιμοποιηθεί στον οδηγό αλλά και σε άλλες σελίδες .

4) Την ηλεκτρονική υποστήριξη μας , σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες . Δηλαδή δημιουργία και αναδημοσίευση ηλεκτρονικών διαφημίσεων , με δικά μας μέσα ( σελίδες Facebook και ιστοσελίδες ), έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα.

5) Προτεραιότητα στην σύσταση προσωπικού.

6) Δυνατότητα συμμετοχής και σε οδηγούς άλλων Επαρχιών με σημαντικότατη έκπτωση .

7) Δυνατότητα συμμετοχής ή προβολής σε εκδηλώσεις .

 

 

By participating in the guide of your Province you automatically win:

1) Free creation of your personal page in our Portal 2) The creation of QR (fast go with the mobile to your page)

3) The creation of the Banner that will be used in the guide but also in other pages.

4) Our online support, on social media and websites. That is, creating and republishing electronic advertisements, with our own means (Facebook pages and websites) , so that there is greater recognition.

5) Priority in staffing.

6) Possibility to participate in Guides from other Provinces with a very significant discount.

7) Ability to participate or be featured in events.

Участвуя в гиде своей провинции, вы автоматически выигрываете:

1) Бесплатное создание личной страницы на нашем Портале

2) Создание QR (быстрый переход с мобильного на свою страницу)

3) Создание баннера, который будет использоваться в руководстве, а также на других страницах.

4) Наша онлайн-поддержка в социальных сетях и на веб-сайтах. То есть создание и переиздание электронной рекламы нашими собственными средствами (Страницы и веб-сайты Facebook) , чтобы добиться большего признания.

5) Приоритет в укомплектовании персоналом.

6) Возможность участвовать в гонках из других провинций с очень значительной скидкой.

7) Возможность участвовать или быть участником мероприятий.

Μάθετε σήμερα κιόλας περισσότερα :

(τηλ, viber , whats app ) 96767685 ή 99422527

ή στο e-mail : happysystems@protonmail.com 

Learn more today:

(tel, viber, whats app) 96767685 or 99422527

or at e-mail: happysystems@protonmail.com 

Узнайте больше сегодня:

(по тел viber, whats app) 96767685 \или 99422527 или по электронной почте: happysystems@protonmail.com 

 

 

Η προβολή σε μας σημαίνει επιτυχία. Σας περιμένουμε!!!

Promoting to us means success. We are waiting for you!!!

Для нас продвижение означает успех. Мы ждем вас!!!

Our friends 2021

Getting better for you

PAPHOS GUIDE

VERSION 2021

VERSION 2020

PAPHOS GUIDE 2020 FRONT

PAPHOS CUIDE 2020 BACK

VERSION 2019 B

PAPHOS GUIDE 2019 FRONT

PAPHOS GUIDE 2019 BACK

VERSION 2019 A

FRONT SIDE

BACK SIDE

Ο PAPHOS GUIDE διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ κάθε χρόνο από Απρίλιο έως και Οκτώβριο με την μέθοδο "δια χειρός" στην Πάφο . Ο Οδηγόςέχει την καινοτομία της σύνδεσής του με την σελίδα μέσω του QR SCANNER επιτρέποντας έτσι με την χρήση του κινητού σας την άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που σας είναι απαραίτητες για όποια επιχείρηση επιλέξετε.

  Ειδικά για το 2021 θα δημιουργηθούν ένθετα για επιχειρήσεις Λευκωσίας και Λεμεσού . Επίσης πρόσθετα θα διανεμηθεί και στα γραμματοκιβώτια των περιοχών Τάλας , Τσάδας, Μεσόγης , Τεραμπιθούσας και Πέγειας 

PAPHOS GUIDE is distributed FREE of charge every year from April to October with the "by hand" method in Paphos. The Guide has the innovation of its connection to the page through the QR SCANNER, thus allowing the direct access to the information that you need for any business you choose, using your mobile phone.

    Especially for 2021, inserts will be created for businesses in Nicosia and Limassol .Additives will also be distributed in the mailboxes of the areas of Tala, Tsada, Mesogi, Terabithousa and Pegeia 

PAPHOS GUIDE распространяется БЕСПЛАТНО каждый год с апреля по октябрь «вручную» в Пафосе. В Руководстве реализовано новшество, связанное с подключением к странице через QR-СКАНЕР, что позволяет получить прямой доступ к информации, необходимой для любого бизнеса по вашему выбору, с помощью мобильного телефона.

  Специально к 2021 году будут созданы вкладыши для бизнеса в Никосии и Лимассоле. Добавки также будут распространяться в почтовых ящиках Таласа, Цады, Месоги, Терабитусы и Пегеи. 

 

 

WEEK 11-06 TO 18-06

WEEK 16-07 TO 21-07