HAPPYLAND DISCOUNT CARD

CYPRUS              SUPPORTED BY    Pancyprian Federation of Leisure Centers

HAPPYLAND DISCOUNT CARD

CYPRUS              SUPPORTED BY    Pancyprian Federation of Leisure Centers

Mendel Center:

300 Δωρεάν Τεστ Αντισωμάτων Κορονοιού για γυναίκες που διαμένουν στην επαρχία Πάφου.

  Το Κέντρο Μέντελ θα παρέχει δωρέαν τεστ Αντισωμάτων COVID-19 σε μέχρι 300 γυναίκες  25- 65 ετών που διαμένουν στην Επαρχία Πάφου . Αιμολήψιες στον πολυχώρο Αττικόν κατόπιν ραντεβού.

Τηλ για ραντεβού 99 327605

email info@mendelcenter.org

Σήμερα παρέχονται από κλινικά εργαστήρια δύο ειδών τεστ για ανίχνευση του COVID-19: (1) To Μοριακό Τεστ, που θεωρείται ως η καλύτερη μέθοδος για ανίχνευση παρούσας και ενεργού λοίμωξης από τον ιό, υπό την προυπόθεση ότι το εργαστήριο έχει καλά αποτελέσματα σε πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας. Επί του παρόντος το Κέντρο Μέντελ είναι το μοναδικό εργαστήριο στην ελεύθερη Κύπρο που συμμετέχει στο Διεθνές Πρόγραμμα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας για το Μοριακό Τεστ COVID-19.

(2) Το τεστ Αντισωμάτων, που θεωρεiται ως η καλύτερη μέθοδος για την ανίχνευση προηγούμενης λοίμωξης από τον ιό, δηλαδή ανιχνεύει άτομα που είχαν κολλήσει τον ιό στο παρελθόν. Επιπρόσθετα το Τεστ Αντισωμάτων όταν περιλαμβάνει τιτλοποίηση, μπορεί να βρει κατά πόσον ένα άτομο έχει αρκετά αντισώματα που του παρέχουν προστασία από μελλοντική λοίμωξη από τον ιό. Τέλος το Τεστ Αντισωμάτων είναι η δεύτερη καλύτερη μέθοδος για ανίχνευση παρούσας ενεργού λοίμωξης από τον ιό.

Ο Δρ Παύλος Νεοφύτου, διευθυντής του Κέντρου Μέντελ, δήλωσε ότι από την ανάλυση των αποτελεσμάτων θα διαφανεί το ποσοστό γυναικών της Πάφου που έχουν ήδη κολλήσει τον ιό και αν έχουν επαρκή ανοσία σε αυτόν. Το Τεστ θα παρέχεται την περίοδο 17-31 Μαΐου κατόπιν ραντεβού σε γυναίκες με Κυπριακή υπηκοότητα που είναι κάτοχοι Κυπριακής ταυτότητας σε ισχύ (που εκδώθηκε μετά το 2010), και με έτη γέννησης 1980 μέχρι 1990 και έχουν utility bill (λογαριασμό τηλεφώνου ή ηλεκτρισμού ή υδατοπρομήθειας ή αποκομιδής σκυβάλων) με διεύθυνση εντός των ορίων του Δήμου Πάφου. Οι ενδιαφερόμενες να επικοινωνούν με το Δρ Νεοφύτου στο email info@mendelcenter.org (αποστέλλωντας scan ή φωτογραφία της ταυτότητας και του utility bill) ή στο τηλ. 99 327605 για ραντεβού.

 

Οι αιμοληψίες θα γίνονται στον πολυχώρο Αττικόν, οδός Ευαγόρα Παλληκαρίδη, που παραχωρήθηκε δωρεάν στο Κέντρο Μέντελ από το Δήμο Πάφου για την διεξαγωγή δειγματοληψιών για Τεστ COVID-19.

O πληθυσμός γυναικών ηλικίας 30-40 ετών θεωρείται διεθνώς ως ο πληθυσμός με το μεγαλύτερο ώφελος από την παροχή προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Σύμφωνα με τις Ευρωπαικές Κατευθυντήριες Γραμμές η πιο αποτελεσματική μέθοδος πρόληψης είναι ένα άριστο HPV DNA test. Σύμφωνα με το Ευρωπαικό Πρόγραμμα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας για το HPV DNA test το μοναδικό άριστο τεστ που παρέχεται στην ελεύθερη Κύπρο είναι το Τεστ Παύλου, το οποίο θα παρέχεται από το Δρα Παύλο Νεοφύτου σε Παφίτισσες ηλικίας 25-65 ετών στην ειδική τιμή των €100.

Mendel Center:

300 free-of-charge COVID Antibody tests to Paphos women Free COVID-19 antibody testing will be provided by the Mendel Center to 300  women aged 25 - 65 living in all Paphos area.

For appointment. 99 327605

email: info@mendelcenter.org

Blood samples will be taken at the Attikon complex in Paphos old town by appointment only, the Mendel Center announced on Tuesday. 

Clinical laboratories are currently providing two types of tests to detect COVID-19, they noted:

Firstly, a molecular test, which is considered to be the best method for detecting current and active virus infection, provided that the laboratory has good results in an external quality assurance scheme, they said. The Mendel Center is currently the only laboratory in the Republic of Cyprus to participate in the International COVID-19 External Quality Assurance Scheme. The second is the antibody test which is considered the best method for detecting previous infection with the virus, which would afford immunity going forward. Dr Pavlos Neophytou, director of the Mendel Centre, said the results of the analysis would show the percentage of women in Paphos who have already contracted the virus and if they have adequate immunity to it.

Blood samples will be taken at the Attikon complex, Evagoras Pallikaridis Street, which is being provided free-of -charge to the Mendel Center by the municipality of Paphos to be used as a sampling center for COVID-19 tests.

Those interested can contact Dr. Neophytou at email: info@mendelcenter.org (by sending a scan or photo of the ID and utility bill) or by calling 99 327605 for an appointment.

The population of women aged 30-40 is internationally considered as the population with the highest benefit from screening for cervical cancer, which is caused by another viral infection, namely Human Papilloma Virus (HPV). According to the European Guidelines the most effective method of screening is the HPV DNA test. According to the European HPV DNA test External Quality Assurance Scheme the only excellent HPV DNA test provided in Cyprus is the Test Pavlou or Pav Test provided by Dr Pavlos Neophytou.

Мендель Центр:

300 бесплатных тестов на антитела против COVID для женщин в Пафосе. Центр Mendel предоставит бесплатное тестирование на антитела к COVID-19 300 женщинам в возрасте от 25 до 65 лет, проживающим во всех районах Пафоса.

Для назначения. 99 327605

электронная почта: info@mendelcenter.org

Мендель Центр объявил во вторник, что образцы крови будут взяты в комплексе Аттикон в старом городе Пафоса только по предварительной записи.

Клинические лаборатории в настоящее время предоставляют два типа тестов для обнаружения COVID-19, отметили они:

Во-первых, молекулярный тест, который считается лучшим методом для выявления текущей и активной вирусной инфекции, при условии, что лаборатория имеет хорошие результаты в схеме внешнего обеспечения качества, сказали они. Центр Менделя в настоящее время является единственной лабораторией в Республике Кипр, которая участвует в Международной схеме обеспечения качества COVID-19. Второе - это тест на антитела, который считается лучшим методом для выявления предыдущей инфекции вирусом, что обеспечит иммунитет в будущем. Доктор Павлос Неофиту, директор Центра Менделя, сказал, что результаты анализа покажут процент женщин в Пафосе, которые уже заразились вирусом, и если у них будет достаточный иммунитет к нему.

Образцы крови будут взяты в комплексе Аттикон на улице Эвагорас Палликаридис, который муниципалитет Пафоса предоставляет Центру Менделя бесплатно для использования в качестве центра отбора проб для испытаний COVID-19.

Желающие могут связаться с доктором Неофиту по электронной почте: info@mendelcenter.org (отправив отсканированное изображение или фотографию удостоверения личности и счета за коммунальные услуги) или позвонив по телефону 99 327605, чтобы записаться на прием.

 

Популяция женщин в возрасте 30-40 лет на международном уровне рассматривается как популяция с наибольшей пользой от скрининга рака шейки матки, который вызван другой вирусной инфекцией, а именно вирусом папилломы человека (ВПЧ). Согласно Европейским руководящим принципам, наиболее эффективным методом скрининга является анализ ДНК на ВПЧ. Согласно Европейской схеме внешней проверки качества теста на ДНК ВПЧ, единственным отличным тестом на ДНК ВПЧ, предоставленным на Кипре, является тест «Павлу» или «Пав», предоставленный доктором Павлосом Неофиту.