HAPPYLAND DISCOUNT CARD

CYPRUS              SUPPORTED BY    Pancyprian Federation of Leisure Centers

HAPPYLAND DISCOUNT CARD

CYPRUS              SUPPORTED BY    Pancyprian Federation of Leisure Centers

Η CYPRUS APHRODITE EVENTS διοργανώνει και σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στην πρώτη έκθεση που γίνεται στην Πάφο .

       ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ

              ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

       ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί στην Πάφο στις 6-7-8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 στην αίθουσα «ΜΕΛΑΝΟΣ» στην κοινότητα της Χλώρακας . Έναρξη δηλώσεων συμμετοχής 01/11/2019 . Υπάρχουν διαθέσιμα 93 περίπτερα με ελάχιστο εμβαδόν τα 4 τετρ. μέτρα .

Η έκθεση διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ιδιοκτήτων Κέντρων Αναψυχής Ο.Σ.Ι.Κ.Α

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ :

-Παραγωγοί , βιοτέχνες , έμποροι , εισαγωγείς τροφίμων και πρώτων υλών.

-Έμποροι , εισαγωγείς εξοπλισμού. -Τεχνική υποστήριξη (ηλεκτρολόγοι , υδραυλικοί , απεντομώσεις και άλλα )

-Διακόσμηση, γραφειακή υποστήριξη , φύλαξη, ασφάλιση, χρηματοδότηση, γραφιστικά ,εκτύπωση , διαφήμιση .

-Το 15% των περιπτέρων θα διατεθεί για εκθέτες γενικού ενδιαφέροντος με θέματα μόρφωσης , εκπαίδευσης, υγείας , τεχνολογίας , μόδας , αυτοκινήτου .

Πληροφορίες και έντυπα συμμετοχής :

ΤΗΛ – VIBER : +35796767685 -+35799422527

e-mail :  cyprusaphroditeevents@protonmail.com

               happysystems@protonmail.com

             

The Cyprus Aphrodite event organizes and invites us to participate at the first exhibition held in Pafos.

Exhibition of commercial craftsmen’s goods and Restaurant and Hotel Services

The exhibition will be held in Pafos from the 6th until the 8th of March 2020 at ‘Melanos hall’ venue at Chlorakas region.

Application forms are accepted from the 1st of November 2019. There are 93 available stands with a 4 cm depth. The exhibition is organised under the auspices of the Pancyprian Federation of the Owners of Leisure centers (OSIKA).

FREE ENTRANCE

Main specialisations:

-Producers, Craftsmen, Traders, Importers of food and raw materials.

-Traders, importers of equipment. -Technical support (electricians, plumbers, insecticides and other)

-Decoration, office support, keeping, insurance, funding, graphic design, printing, advertising. -

The 15% of stands will be provided for exhibitors of general interest ranging in subjects such as education, health, technology, fashion and cars.

Information and Application forms at telephone numbers/viber: 0035796767685 or 0035799422527.

Email: cyprusaphroditeevents@protonmail.com         happysystems@protonmail.com

Мероприятие на Кипре Афродита организует и приглашает нас принять участие в первой выставке в Пафосе.

Выставка товаров народных промыслов и ресторанно-гостиничных услуг

Выставка будет проходить в Пафосе с 6 по 8 марта 2020 года в зале «Меланос Холл» в регионе Хлоракас. Заявки принимаются с 1 ноября 2019 года. Есть 93 доступных стенда с глубиной 4 см. Выставка организована под эгидой Всекитайской федерации владельцев центров досуга (OSIKA).

БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД

Основные специализации:

-производители, ремесленники, трейдеры, импортеры продуктов питания и сырья. -Трейдеры, импортеры оборудования. -Техническая поддержка (электрики, сантехники, инсектициды и др.)

-Декорация, офисная поддержка, хранение, страхование, финансирование, графический дизайн, полиграфия, реклама.

- 15% стендов будет предоставлено экспонентам, представляющим общий интерес, в таких областях, как образование, здравоохранение, технологии, мода и автомобили

Информация и анкеты по

телефонам / viber: 0035796767685 или 0035799422527.

Электронная почта: cyprusaphroditeevents@protonmail.com

happysystems@protonmail.com

Each small box is 1 square meter

Η Πάφος ανοίγει τις πύλες της .

Ο πιο άμεσος και αποτελεσματικός τρόπος να προσεγγίσετε την αγορά .

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΩΣ 24/12 /2019

Από 10/01/2020 οι κρατήσεις θα γίνονται μόνο με την πλήρη εξόφληση.

Paphos opens its gates.

The most immediate and effective way to approach the market.

POSITION RESERVATIONS UNTIL 24/12/2019

From 10/01/2020 reservations will only be made with full payment.

Пафос открывает свои ворота.

Самый быстрый и эффективный способ выхода на рынок.

ПОЗИЦИЯ БРОНИРОВАНИЕ ДО 24/12/2019

С 10/01/2020 бронирование будет производиться только с полной оплатой.

   Κόστος συμμετοχής 60 € ανά τετραγωνικό μέτρο .

Για κρατήσεις και εξόφληση έως 30/01/2020 κόστος 50 € ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ελάχιστος χώρος περιπτέρου 4 τμ . (2Χ2)  . Τα περίπτερα μπορουν να διαμορφωθούν κατά πλάτος σε 8,10 ,12 τετραγωνικά μέτρα ανάλογα με τις ανάγκες των εκθετών  , έως και τα τέλη Ιανουαρίου .

Συμπεριλαμβάνονται καρέκλες , τραπέζι , μπρίζα , wifi , επιγραφή επωνυμίας στην μετώπη του περιπτέρου .

  Προαιρετικά παρέχοται καναπέδες , πολυθρόνες , ψυγεία , οθόνες και άλλα προιόντα που θα σας βοηθήσουν στην σωστότερη οργάνωση του περιπτέρου .

  Participation cost 60 € per square meter.

For reservations and payment until 30/01/2020 costs 50 € per square meter.

Minimum stand area of ​​4 sqm. (2X2). The kiosks can be expanded to 8,10, 12 square meters depending on the needs of exhibitors, until the end of January.

Chairs, table, power outlet, wifi, branding on the front of the stand are included.

  Optional sofas, armchairs, refrigerators, screens and other products are available to help you organize your kiosk .

  Стоимость участия 60 € за квадратный метр.

Для бронирования и оплаты до 30/01/2020 стоит 50 € за квадратный метр.

Минимальная площадь стенда 4 кв. (2X2). Киоски могут быть расширены до 8,10, 12 квадратных метров в зависимости от потребностей экспонентов, до конца января.

Стулья, стол, электрическая розетка, Wi-Fi, брендинг на передней части подставки включены.

  Дополнительные диваны, кресла, холодильники, экраны и другие продукты доступны, чтобы помочь вам организовать ваш киоск

Όλες οι τιμές επιβαρύνονται με V.A.T +19%

All prices are subject to V.A.T + 19%

Все цены указаны с учетом НДС до 19%.

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ FURTHERMORE ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

Με την συμμετοχή σας στην έκθεση σας παρέχουμε και την προβολή της επιχείρησής σας και στις σελίδες της Happy Systems kai Filoksenos , εντελώς δωρεάν .

By participating in the exhibition we also provide promotion of your business and the pages of Happy Systems kai Filoksenos, completely free of charge.

Участвуя в выставке, мы также предоставляем бесплатное продвижение вашего бизнеса и страниц Happy Systems kai Filoksenos.

Προαιρετικά - Optionally - опциональный

Δημιουργία μόνιμης σελίδας στο portal με πλήρεις πληροφορίες για την επιχείρησή σας .

Create a permanent page on the portal with complete information about your business.

Создайте на портале постоянную страницу с полной информацией о вашем бизнесе.

Σημείωση - Note - примечание

Για τους εκθέτες που θα μας έρθουν από άλλες πόλεις και κράτη έχουμε συμφωνήσει με ξενοδοχεία της Πάφου για ευννοϊκότερη εξυπηρέτηση και τιμολόγηση .

For exhibitors coming to us from other cities and countries we have agreed with Paphos hotels for more favorable service and pricing.

Для экспонентов, приезжающих к нам из других городов и штатов, мы договорились с отелями Пафоса о более выгодном обслуживании и ценах.

Η εκδήλωση θα διαφημιστεί έντονα μέσω ίντερνετ, ραδιoφώνου και τηλεόρασης όλο τον Φεβρουάριο.

The event will be heavily advertised through the Internet, radio and television throughout February.

Мероприятие будет широко рекламироваться через Интернет, радио и телевидение в течение всего февраля.

Η προβολή των εκθετών θα ξεκινήσει από 10 /01/2020 .

The exhibition of exhibitors will start from 10/01/2020

Выставка экспонентов начнется с 10.01.2020

 

 

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ( ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ )

LIST OF ADDITIVES (OPTIONS)

СПИСОК ДОБАВОК (ВАРИАНТЫ)

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ