HAPPYLAND DISCOUNT CARD

CYPRUS              SUPPORTED BY    Pancyprian Federation of Leisure Centers

HAPPYLAND DISCOUNT CARD

CYPRUS              SUPPORTED BY    Pancyprian Federation of Leisure Centers

O Δρ Παύλος Νεοφύτου συστήνει όπως μαζί με το Μοριακό Τεστ να γίνεται και το Τεστ Αντισωμάτων Κορονοιού. Από την Τρίτη 21 Απριλίου το Χημείο Παύλου Νεοφύτου - Mendel Center θα προσφέρει το "Πλήρες Τεστ Παύλου για Κορονοιό" στην ειδική τιμή των €150. Περιλαμβάνει: (α) Μοριακό τεστ COVID-19. (β) Πλήρη έλεγχο αντισωμάτων COVID-19 (IgG, IgM, τιτλοποίηση). (γ) Ερμηνεία των αποτελεσμάτων και σχετική συμβουλευτική.

Dr Pavlos Neophytou recommends that a Coronavirus Antibodies Test is performed together with the Molecular Test for Coronavirus. From Tuesday 21 April the Pavlos Neophytou Laboratory - Mendel Center will be offering the "Comprehensive Pavlos Test for Coronavirus" at the special price of €150. It includes: (a) Molecular Test for COVID-19. (b) Full COVID-19 Antibodies Test (IgG, IgM, titer). (c) Results interpretation and relevant consultation.

Κέντρο Μέντελ για Βιοïατρικές Επιστήμες

Το Κέντρο Μέντελ ιδρύθηκε το 1998 από ομάδα έμπειρων Κυπρίων επιστημόνων με ηγέτη το Δρα Παύλο Νεοφύτου. Είναι εγγεγραμμένο ως μη κερδοσκοπική εταιρεία και αναγνωρισμένο ως φιλανθρωπικό ίδρυμα και ως ερευνητικός φορέας Κύπρου.

Ο Δρ Παύλος Νεοφύτου έχει δώσει ως δωρεά το Χημείο του για να το διαχειρίζεται το Κέντρο Μέντελ ώστε να είναι οικονομικά βιώσιμο. Το Χημείο Παύλου Νεοφύτου είναι εγγεγραμμένο κλινικό εργαστήριο σε όλους του τομείς.

Mendel Center for Biomedical Sciences

The Mendel Center was founded in 1998 by a group of eminent Cypriot scientists led by Dr Pavlos Neophytou. It is registered as a non-profit company and is recognized as a charity and as a Cyprus research organization.

Dr Pavlos Neophytou has donated his laboratory to be managed by the Mendel center so that it is economically viable. The Pavlos Neophytou Laboratory is registered as a clinical laboratory in all fields.

Υπηρεσίες

Παρέχεται το πλήρες φάσμα εξετάσεων κλινικού εργαστηρίου (αναλύσεις αίματος και άλλων βιολογικών δειγμάτων). Υπάρχει εξειδίκευση στην παροχή μοριακών εξετάσεων (DNA) όπως για ανίχνευση λοιμωδών νοσημάτων (COVID-19 – SARS-CoV-2 RNA, HPV DNA, HIV DNA, HBV DNA. HCV RNA, κ.ά.), γενετικών ασθενειών (π.χ. κυστική ίνωση, καρυότυπος κ.ά.), τεστ πατρότητας.

Services

The full spectrum of clinical laboratory tests is provided (blood tests as well as tests for other biological samples). There is specialization in the provision of molecular tests (DNA) such as for the detection of infectious diseases ((COVID-19 – SARS-CoV-2 RNA, HPV DNA, HIV DNA, HBV DNA, HCV RNA, etc.), genetic diseases (e.g. genetic diseases, karyotype etc.), paternity test.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση ιογενών λοιμώξεων:

Special emphasis is given to the prevention and treatment of viral infections

COVID 19

Εξετάσεις για Κορονοïό (COVID-19)

To Κέντρο Μέντελ συστήνει στον καθένα να υποβάλλεται σε πλήρη έλεγχο Κορονοïού 

Αυτό περιλαμβάνει: (1) μοριακό έλεγχο, που είναι η καλύτερη μέθοδος για ανίχνευση παρούσας και ενεργού λοίμωξης  και (2) έλεγχο αντισωμάτων, που είναι η καλύτερη μέθοδος για την ανίχνευση παλαιάς λοίμωξης και του κατά πόσον κάποιος έχει υψηλό τίτλο αντισωμάτων IgG, που παρέχουν προστασία από μελλοντικές λοιμώξεις 

Το Κέντρο Μέντελ παρέχει COVID-19 tests στην έδρα του (5 Κίμωνος, 2406 Έγκωμη, Λευκωσία) και στο Αττικόν, (οδός Ευαγόρα Παλληκαρίδη, Πάφος).

Τηλεφωνήστε στο Δρα Παύλο Νεοφύτου, 99 327605, για ραντεβού .

Tests for Coronavirus (COVID-19)

The Mendel Center recommends that each person is subjected to a full Coronavirus investigation at a total cost of €180. This includes: (1) Molecular test, which is the best method for the detection of a present and active infection  and (2) Antibody tests, which is the best method for detection of a past infection and whether one has a high titer of antibodies, that provide protection from future infections.

The Mendel Center provides COVID-19 tests at its headquarters (5 Kimonos, 2406 Egkomi, Nicosia) and at Attikon (multicultural space, Evagora Pallikaridi, Paphos).

Call Dr Pavlos Neophytou, 99 327605, for an appointment.

ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ COVID-19 >>

FREE COVID-19 ANTIBODY TESTS >>

 Εξετάσεις για πρόληψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας και του HPV

Tests for prevention of Cervical Cancer and HPV

cervical_cancer

HPV

Το Κέντρο Μέντελ συστήνει όπως όλες οι ενήλικες γυναίκες υποβάλλονται τακτικά σε πλήρη έλεγχο με συνολικό κόστος €170. Αυτό περιλαμβάνει: (1) μοριακό έλεγχο Τεστ Παύλου, που είναι σύμφωνα με το EHEQAS το μοναδικό άριστο HPV DNA test που παρέχεται στην ελεύθερη Κύπρο (και στοιχίζει €120 αν γίνει από μόνο του). Το HPV DNA test αναφέρεται στις Ευρωπαïκές Κατευθυντήριες Γραμμές ως η πιο αποτελεσματική μέθοδος πρωτογενούς πληθυσμιακού ελέγχου και (2) Μικροσκοπικό έλεγχο με Τεστ Παπανικολάου υγρής φάσης, που αναφέρεται στις Ευρωπαïκές Κατευθυντήριες Γραμμές ως η πιο αποτελεσματική μέθοδος δευτερογενούς πληθυσμιακού ελέγχου (και στοιχίζει €60 αν γίνει από μόνο του)

Το Κέντρο Μέντελ παρέχει Τεστ Παυλου (HPV DNA) και Τεστ Παπανικολάου με δειγματοληψία από τον Δρα Παύλο Νεοφύτου ή με αυτοδειγματοληψία από την ίδια τη γυναίκα στην έδρα του (5 Κίμωνος, 2406 Έγκωμη, Λευκωσία) και στην οικία Νεοφύτου (6 Ιάσωνος, Κάτω Πάφος, 8041 Πάφος).

Τηλεφωνήστε στο Δρα Παύλο Νεοφύτου, 99 327605, για ραντεβού.

The Mendel Center recommends that all adult women are subjected regularly to a full examination at a total cost of €170. This includes: (1) Molecular Test Pavlou, which is according to EHEQAS the only excellent HPV DNA test provided in free Cyprus, (and costs €120 if done on its own). The HPV DNA test is mentioned in the European Guidelines as the most effective primary screening test. (2) Microscopical liquid-based Test Papanicolaou, which is mentioned in the European Guidelines as the most effective secondary screening test (and costs €60 if done on its own).

The Mendel Center provides Test Pavlou (HPV DNA) and Test Papanicolaou with sampling by Dr Pavlos Neophytou or with self-sampling by the woman herself at its headquarters (5 Kimonos, 2406 Egkomi, Nicosia) and at the Neophytou house (6 Jason, Kato Paphos, 8041 Paphos).

Call Dr Pavlos Neophytou, 99 327605, for an appointment.

MENTEL CENTER

DR. PAVLOIUY NEOPHYTOU LABRATORY

Δρ Παύλος Νεοφύτου - Dr Pavlos Neophytou

Δρ Παύλος Νεοφύτου

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, Αγγλίας από το οποίο έλαβε πτυχίο Bachelor και μεταπτυχιακό Master στις Φυσικές Επιστήμες (ΒιοΧημεία) και διδακτωρικό (Ph.D.) στην Κλινική Βιοχημεία και Εργαστηριακή Ιατρική.

Είναι κάτοχος των επαγγελματικών τίτλων του:

(α) Μέλους της Βασιλικής Εταιρείας Χημείας του Ηνωμένου Βασιλείου.

(β) Ανώτερου μέλους (Fellow) του Ινστιτούτου Βιοιατρικής Επιστήμης (IBMS) του Ηνωμένου Βασιλείου.

(γ) Εγκεκριμένος Επιστήμονας (Chartered Scientist) του Ηνωμένου Βασιλείου.

(δ) Ευρωπαίος Ειδικός στην Εργαστηριακή Ιατρική.

Dr Pavlos Neophytou

He studied at the University of Cambridge, England, from which he obtained B.A. and M.A. in Natural Sciences (BioChemistry) and doctorate (Ph.D.) in Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine.

He holds the following professional titles:

(a) Member of the Royal Society of Chemistry.

(b) Fellow of the Institute of Biomedical Science.

(c) Chartered Scientist.

(d) European Specialist in Laboratory Medicine.