HAPPYLAND DISCOUNT CARD

CYPRUS              SUPPORTED BY    Pancyprian Federation of Recreation Centers

Η Ομάδα της Happyland discount card σας καλωσορίζει .

 

     Δυνατότητα των χρηστών της κάρτας να ψωνίζουν, να ψυχαγωγούνται και γενικά, να έχουν υπηρεσίες σε τιμές έκπτωσης, που θα καθορίζονται από τις επιχειρήσεις.  

 

Καθημερινά θα προσθέτονται επιχειρήσεις και υπηρεσίες αλλά και άλλα χρήσιμα στοιχεία που θα προσφέρουν  στους χρήστες της κάρτας μας την δυνατότητα να βελτιώσουν την αγοραστική τους δύναμη στην ποιότητα που επιθυμούν . 

The Happyland discount card team welcomes you. 

 Capability of card users to shop, entertain, and generally have services at discounted prices, determined by business.

 

Every day we add businesses and services as well as other useful items that will enable our card users to improve their purchasing power to the quality they want.

 

Команда дисконтных карт Happyland приветствует вас.

 

Способность пользователей карт совершать покупки, развлекать и обычно предоставлять услуги по сниженным ценам, определенным бизнесом.

 

Каждый день мы добавляем предприятия и услуги, а также другие полезные предметы, которые позволят нашим пользователям карт повысить покупательную способность до необходимого качества.

 

 

 

 • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  ALL COMPANIES WITH DISCOUNTS
  ВСЕ КОМПАНИИ С СКИДКАМИ

 • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  ALL COMPANIES WITH DISCOUNTS
  ВСЕ КОМПАНИИ С СКИДКАМИ

 • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  ALL COMPANIES WITH DISCOUNTS
  ВСЕ КОМПАНИИ С СКИДКАМИ

 • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  ALL COMPANIES WITH DISCOUNTS
  ВСЕ КОМПАНИИ С СКИДКАМИ

 • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  ALL COMPANIES WITH DISCOUNTS
  ВСЕ КОМПАНИИ С СКИДКАМИ

 • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  ALL COMPANIES WITH DISCOUNTS
  ВСЕ КОМПАНИИ С СКИДКАМИ

 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
  ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΧΩΡΙΣ ΕΔΡΑ .

  e-commerce
  MOBILE ENTERPRISES
  WITHOUT SEAΤ

 • ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  ALL AROUND CYPRUS

 • ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  COMPANIES FOR DIFFERENT REASONS CAN NOT GIVE DISCOUNTS

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - SALES POINTS - ПРОДАЖИ

CARD SALE POINTS PAPHOS >>

  ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ HAPPYLAND DISCOUNT CARD

  HERE YOU CAN SUPPLY HAPPYLAND DISCOUNT CARD

  ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСТАВИТЬ ЭТО HAPPYLAND DISCOUNT CARD КАРТА GOOGLE АДРЕСА ТЕЛЕФОНЫ

 

 


wow        WELCOME WINDOW


FEDGOP &FRIENDS

FEDGOP & FRIENDS  >>

 

Βλέποντας την αυξανόμενη τάση προς τα βιολογικά προϊόντα, αλλά κυρίως συνειδητοποιώντας ότι το αγοραστικό κοινό πλέον είναι ενημερωμένο γύρω από τα προϊόντα που καταναλώνει και έχει απαιτήσεις και ως προς την ποιότητα, η FEDGOP & FRIENDS LTD θέλησε να προσφέρει στους καταναλωτές προϊόντα αρίστης ποιότητας, βιολογικά και μη, πιστοποιημένα από παγκόσμιους οργανισμούς σε προσιτές τιμές. Η ποιότητα των προϊόντων ως γνωστόν είναι αυτή που θα δώσει συνέχεια στην ύπαρξη μιας εταιρείας και η FEDGOP & FRIENDS LTD το γνωρίζει πολύ καλά ώστε να επενδύσει σε αυτό τον τομέα.Καλωσορίσατε στην παρέα μας.

 

Viewing the growing trend towards organic products, but especially realizing that the purchasing public is now up to date on the products it consumes and has requirements in terms of quality, FEDGOP & FRIENDS LTD wanted to offer consumers products of high quality, organic and not certified by global organizations at affordable prices. The quality of the products is known to be the continuation of the existence of a company and FEDGOP & FRIENDS LTD knows it well to invest in this field. Welcome to our company !!!

 

Рассматривая растущую тенденцию к органическим продуктам, но особенно понимая, что общественность по закупкам теперь обновляется на потребляемой ею продукции и имеет требования с точки зрения качества, FEDGOP & FRIENDS LTD хотела предложить потребителям продукты высокого качества, органические и не сертифицированные глобальными организациями по доступным ценам. Качество продуктов, как известно, является продолжением существования компании, и FEDGOP & FRIENDS LTD хорошо знает, что нужно инвестировать в эту область. Добро пожаловать в нашу компанию !!!

 

 

NEW ANESIS TRAVEL AND TOURS

NEW ANESIS TRAVEL AND TOURS >>

 

 

 Ένα σύγχρονο τουριστικό γραφείο που μπορεί να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς , χαρίζοντάς τους τις διακοπές που ονειρεύονται . Ξενοδοχεία , βίλλες εκδρομές , ενοικιαζόμενα οχήματα , πληροφορίες και όσα είναι χρήσιμα για τις καλύτερες διακοπές της ζωής σας . Καλοσώρισες φίλε Μιχάλη με την ομάδα σου στην παρέα μας .

     A modern tourist office that can satisfy even the most demanding, giving them the holiday they dream of. Hotels, villas excursions, rental cars, information and everything that is useful for the best holidays of your life. Welcome friend Michalis with your team to our company.

     Современный туристический офис, который может удовлетворить даже самые требовательные, давая им праздник, о котором они мечтают. Отели, виллы экскурсии, прокат автомобилей, информация и все, что полезно для лучших праздников вашей жизни. До свидания Михалис с вашей командой в нашу компанию.

 

 

 

NOISE LIVE

NOISE LIVE >>

   Το NOISE LIVE στην Κάτω Πάφο ανοίγει στις 8 Σεπτεμβριου και σας περιμένει. Ζωντανή μουσική, διασκέδαση, χορός, ποτά, κοκτέιλ, όμορφο περιβάλλον, ψυχαγωγία. Χριστόδουλε σε ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας.

  NOISE LIVE in Kato Paphos opens on September 8th and awaits you. Live music, entertainment, dancing, drinks, cocktails, beautiful environment, entertainment. Christodoule thank you for being in our company.

     NOISE LIVE в Като Пафосе открывается 8 сентября и ждет вас. Живая музыка, развлечения, танцы, напитки, коктейли, прекрасная окружающая среда, развлечения. Христодулю благодарю вас за то, что вы в нашей компании.

 

 

 • Εδώ θα βρείτε ειδικές προσφορές που για ορισμένο χρονικό διάστημα θα προσφέρονται στους κατόχους της happyland discount card

  Here you will find special promotions that will be offered for a period of time to holders of the happyland discount card .

  Здесь вы найдете специальные предложения, которые в течение определенного периода времени будут предложены держателям дисконтной карты «Счастливый»

 • Εδώ θα βρείτε τις επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προιόντα τους για συγκεκριμένες χρονικές ζώνες .

  Here you will find companies that have their products for specific time zones.

  Здесь вы найдете компании, которые имеют свои продукты для определенных часовых поясов.

Δυναμική ανάπτυξη . 

Δείτε όλο το άρθρο εδώ >>

 Dynamic growth.

 See all the article here >>

Динамический рост.

Просмотреть всю статью здесь >>

 

 

 

 

GET IT AND ENJOY HAPPYLAND DISCOUNT CARD